اعمال تخفیفهای شبکه آزمایشگاهی در کلیه فاکتورها
آزمایشگاه تحقیقاتی سارا جهت رفاه حال همکاران محترم از اول تیرماه 1401 تخفیفهای شبکه آزمایشگاهی را در کلیه فاکتورهای خود اعمال مینماید. البته تخفیفات شامل خدماتی خواهند بود که تا تاریخ تعیین شده از طرف شبکه بطور کامل انجام و فاکتور نهایی صادر و تسویه حساب با مشتری انجام شده باشد.