الایزا
Enzyme-linked immunosorbent assay معروف به ELISA یک تکنیک بیوشیمایی متداول و یکی از ساده ترین وقدرتمند ترین روش های آزمایشگاهی برای اندازه گیری آنالیت به شکل آنتی‌ژن یا آنتی بادی در یک نمونه است که بیشترین کاربرد آن نیز در بخش پزشکی، پاتولوژی گیاهان و همچنین کنترل کیفی صنایع غذایی است. در یک تعریف ساده ELISA مقدار آنتی ژن فیکس شده در سطح یک ظرف یا پلیت است که توسط یک آنتی بادی خاص ریخته شده بر روی سطح به آنتی ژن متصل میگردد. این آنتی بادی متصل به یک آنزیم بوده و در مرحله نهایی، ماده ای به ظرف اضافه می گردد که آنزیم بتواند برخی سیگنال های قابل تشخیص مثل تغییر رنگ با یک ماده شیمیایی را ایجاد نماید. روشهای الایزا دارای تنوع زیادی است که مهمترین انواع آن الایزای رقابتی و الایزای ساندویچی هستند که در کیتهای 48 یا 96 تایی در دسترس میباشند. این آزمایشگاه جهت کاهش هزینه ها از کیتهایی استفاده میکند که برای تعداد بسیار زیاد (20-5 پلیت) طراحی شده اند. این کیتها بصورت نیمه آماده بوده و برخی مراحل کار مانند کوت کردن پلیت در آزمایشگاه انجام میپذیرد. این کیت ها عمدتا از برندهای معتبر مانند BioLegend، MyBioSource ،R&D System    و Peprotech میباشند.
الایزا ریدر مورد استفاده در آزمایشگاه Awareness Technologies Inc. Stat Fax 4200 Microplate Reader  میباشد.


جزئیات پروتکل ها: