اهداف شرکت
اهداف شرکت سامانه یاخته پژوهان سارا
حرکت در راستای اولویتهای پژوهشی کشور
ارتقاء جایگاه علوم زیستی و زیست فناوری در ایجاد ثروت و افزایش تولید ناخالص ملی
ایجاد بستر مناسب کار و اشتغال با جذب نیروهای متعهد به کار
بالا بردن سطح علمی گروههای پژوهشی
ایجاد زمینه های روحیه مشارکت در گروههای مختلف علمی پژوهشی
ایجاد ارتباط  با کارگروههای مطالعاتی خارج از کشور