خط مشی
شرکت سامانه یاخته پژوهان سارا مصمم به حرکت در راستای اولویتهای پژوهشی کشور با بهرهگیری از حداکثر توان داخلی اعم از نیروهای کارآمد، متخصص و مجرب و تولیدات و تجهیزات درطراحی واجرای پروژه های تحقیقاتی می باشد البته در صورت لزوم توانمندیهای برون مرزی با حفظ منافع داخلی نیز بکار گرفته میشود. ارتقاء جایگاه علوم زیستی و زیست فناوری در ایجاد ثروت و افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد بستر مناسب کار و اشتغال با جذب نیروهای متعهد به کار نیز از اهم اهداف تاسیس شرکت میباشند.