ایمونوسیتوشیمی (ICC)
ایمونوسیتوشیمی Immunocytochemistry یک روش آزمایشگاهی رایج است که برای تشخیص محل یک پروتئین یا آنتی ژن خاص در سلولهای در حال کشت با استفاده از یک آنتی بادی اولیه خاص که به آن متصل می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. کمپلکس آنتی ژن-آنتی بادی بطور متداول با دو روش قابل رویت میباشد. بدین ترتیب که آنتی بادی میتواند با آنزیم HRP کنژوگه شده و سپس با افزودن سوبسترای DAB ایجاد رنگ قهوه ای در محل کمپلکس بنماید که با میکروسکوپ نوری قابل رویت میباشد. در روش دوم آنتی بادی میتواند به یک ماده ی فلئورسانت مانند FITC متصل شده و در زیر میکروسکوپ فلورسانس در طول موج معین شناسایی شود. ICC به محققان این اجاز ه را میدهد تا موارد زیر را بررسی کنند:
  • بیان یا عدم بیان پروتئین خاص در سلول یا اندامک سلولی 
  • مقدار تغییر در بیان یک پروتئین در اثر یک مداخله 
  • تغییر محل پروتئین در سلول که معمولا شاخص فعال شدن یا غیر فعال شدن پروتئین میباشد  
در این آزمایشگاه انجام  ICC با استفاده از بانک آنتی بادی بطور وسیع امکان پذیر میباشد.


جزئیات پروتکل ها:
 
 
ICC DAB Protocol
 
ICC IF Protocol
 
Immunocytochemistry General protocol

نمونه های انجام شده:
 
DCF Stained Cell
Lysotracker And DAPI Labeled Ovcar3 Cells
FITC Conjugated Anti P38 Labeled Cell
GFAP Positive Astrocytes
Mitotracker Labeled PC12 Cells