اسپکتروفتومتری
آنالیزهای کالریمتریک روش تعیین غلظت یک عنصر شیمیایی یا ترکیب شیمیایی در یک محلول با کمک یک واکنش رنگی است. این روش برای هر دو ترکیب ارگانیک و ترکیبات معدنی قابل استفاده است و می تواند همراه با یا بدون مرحله آنزیمی مورد استفاده قرار گیرد. این روش به طور گسترده در آزمایشگاه های پزشکی استفاده می شود.
روشهای کالریمتری در نهایت با تولید رنگ همراه است که میزان رنگ تولید شده با اندازه گیری میزان نور جذبی سنجیده میشود. برای این کار بطور متداول از اسپکتروفتومتر استفاده میشود . بسیاری از آنالیزهای بیوشیمیایی و ارزیابی فعالیت ها که به تست های enzyme assay مشهورند با این روش اندازه گیری میشوند.
هرچند در بسیاری از کیت ها فقط یک بار جذب در انتهای پروسه آزمایش توسط روش اند پوینت سنجیده میشود که میتوان میزان جذب را در فواصل زمانی مختلف نیز ارزیابی کرد. در بخش اسپکتروفتومتری آزمایشگاه انواع تست های متداول بیوشیمیایی و آنزیم اسی که میزان فعالیت آنزیم های مختلف را می سنجند ارائه میشود. در این ازمایشگاه از اتوانالایزر MINDRAY-BS200 برای انجام تستهای بیوشیمیایی متداول و از Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate Photometer برای سنجشهای اسپکتروفتومتریک  که نورههایی با طیف های وسیع لازم دارند استفاده میشود. لازم به ذکر است که هر چند کیتهای مورد استفاده از همان نوع بالینی هست به جهت نوع مجوز (ماهیت تحقیقاتی ازمایشگاه)  نتایج به هیچ وجه قابل استفاده در موارد بالینی نمیباشد. جزئیات پروتکل ها:
 
 
Protein Quantification-Bradford Assay