Real-Time PCR

توجه این خدمت تا اطلاع  ثانوی ارائه نمیشود


Real-Time PCR  که با نام Quantitative PCR نیز شناخته می‌شود، یک تکنیک گسترده ای است که در بررسی‌های کمی بیان ژن در حد mRNA به کار می‌رود. Real-time PCR همچنین روشی بسیار قدرتمند و حساس در تعیین تعداد ویروس‌های موجود در یک نمونه است. انواع مختلفی از Quantitative PCR وجود دارد که نوع مورد استفاده بسته به هدف ما از انجام آزمایش متغیر میباشد. اگر هدف از انجام آزمایش تنها تشخیص یک ژن و نه اندازه ‌گیری میزان بیان آن باشد، از Q-PCR پایه (Real-time) استفاده می گردد. در این حالت، از داده‌هایی که حین واکنش تولید می‌شوند استفاده میشود تا میزان محصولات تولید شده با گذشت زمان و حین انجام آزمایش سنجیده شود. اما اگر هدف، سنجش میزان بیان یک ژن خاص باشد، Real-time RT-PCR  مورد استفاده قرار میگیرد. پیش از آغاز فرایند  Quantitative PCR، بایدRNA  استخراج و تبدیل به cDNA شود. اساس این تکنیک، ارتباط مقدار RNA رونویسی شده به میزان بیان ژن موردنظر است و می‌توان با استفاده از آن میزان بیان ژ‌ن‌ها را در شرایط مختلف مقایسه کرد. تکنیک Quantitative PCR  امکان پی‌بردن به مقدار نوکلئیک اسید اولیه موجود در نمونه را برای ما فراهم می سازد و مقدار محصولی که پس از طی ‌شدن تعداد چرخه‌های مشخصی از PCR تولید می‌شود، بستگی به میزان نوکلئیک‌اسید اولیه دارد. از این روش برای اندازه گیری میزان microRNA ها نیز استفاده میشود.


جزئیات پروتکل ها:
 
 
 
Real-time PCR
 
RNA Extraction by TRIzol
 
RT-PCR for Gene Expression

نمونه های انجام شده:
 
Amplification Plot
Melt Curve