ایزوله سازی ارگانل و سلولها
بخش عمده ای از زیست شناسی سلولی و مولکولی مدرن بر جداسازی جمعیت خالص و عملا دست نخورده سلولی، اندام های سلولی و ماکرومولکول ها ی با خلوص بالا تکیه دارد وهمچنین برنامه های تحقیقاتی و بالینی، ایجاب میکند که تکنولوژی جداسازی پیشرفته ایجاد شود.
متداول ترین روش جدا سازی سوسپانسیونی از ترکیب ذرات بیولوژیکی، سانتریفیوژ درشیب های غلظت است و انتخاب محیطی که برای ایجاد شیب بکار میرود برای حفظ عملکرد ذرات بسیار حیاتی است.
امروزه مجموعه ای از مدیا های یددار دارای شیب غلظت مبتنی برفیکول، سوکروز و یدوکسانول ارائه شده اند که نه تنها برای خالص سازی سلول ها و اندام ها استفاده میشوند، بلکه برای ویزکول های غشایی، ویروس ها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و لیپوپروتئین ها نیز بکار میرود.
 این مدیا ها عمدتا غیر سمی هستند؛ دارای اسمولالیتی پایین بوده و به اندازه کافی متراکم هستند تا اجازه دهند که تمام انواع ذرات زیستی خالص سازی شوند. 
در این آزمایشگاه با استفاده از این تکنیک طیف وسیعی از سلول ها از بافت های مختلف و میکرو ارگانل های سلولی از انواع سلول ها قابل استخراج و مطالعه میباشند.
آزمایشگاه از دو نوع  سانتریفیوز معمولی و High Speed Refrigerated Centrifuge - : Universal 320R Hettich و  پروتکولهای  , www.axis-shield-density-gradient media.com  استفاده میکند .


جزئیات پروتکل ها:
 
 
Preparation of Gradient Solutions
 
Preparation of Gradients For Cell
 
Isolation of Peripheral Blood Mononuclear Cells Using Ficoll-1077