​ایمونوهیستوشیمی و ایمنوفلورسنت (IHC)
ایمونوهیستوشیمی و ایمنوفلورسنت  (IHC) برای تعیین آنتی ژنی خاص در بافت بکار میرود.
اساس ایمونوهیستوشیمی، ردیابی آنتی‌ژن‌ها در برش‌های بافتی با استفاده از آنتی‌بادی‌های کنژوگه شده با مواد فلئوروسنت، آنزیم‌ها و عناصر رادیواکتیو می‌باشد که پس از اتصال آنتی‌بادی کنژوگه شده به آنتی‌ژن هدف در سطح بافت و تولید یک محصول رنگی طی واکنش هیستوشیمی با میکروسکوپ نوری یا میکروسکوپ فلوروکروم و با نور ماوراء بنفش (UV) می‌توان محصول رنگی را که در واقع محل بیان آنتی‌ژن موردنظر است، تشخیص داد.
برای تصویر برداری از میکروسکوپهای Inverted Microscope - IM-3 Optika ITALY-  و Fluorescence Microscope - BM-600 LED - Axiom – Germany و Olympus BX50 استفاده میشود 


جزئیات پروتکل ها:
 
 
Immunohistochemistry Procedure

نمونه های انجام شده:
 
GPIV Positive Platelets
IL-1B PC12
Image 03
KI67 Lung
Ovary
Poly Morphonuclears In Rat Peritoan
Propidum Iodide Staining of Hippocampus
Spinal Cord GFAP Positive Cells
TNF A Soleus
Tunel Hippocampus
Tunel Ovary
Tunel Stained Heart Tissue 400x
UCP-1 Positive Cells In Adipose Tissue