​فلوریمتری
فلوریمتری و فلوسیتومتری کاربرد وسیعی در بیوشیمی و پزشکی دارد. این تکنیک برای اندازه گیری ریز مولکولها مانند رادیکالهای آزاد اکسیژن، ردیابی میکروارگانلها مانند میتوکندری، لیزوزوم، اندوپلاسمیک رتیکولوم، پتانسیل غشای میتوکندریایی، بیومولکولها و تومور مارکرها مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از کیت های آزمایشگاهی از فلئوروفور ها بجای معرف های رنگی استفاد ه میکنند. با اندازه گیری شدت نور فلورسانس میتوان غلظت، خواص یا بر هم کنش مولکولها را مورد مطالعه قرار داد.شدت فلورسانس با  فلوریمتر و یا فلوسیتومتری (بسته به نوع نمونه) قابل اندازه گیری میباشد. این ازمایشگاه با همکاری برخی ازمایشگاههای دیگرخدمات فلوریمتری و فلوسیتومتری را ارائه میدهد.
در این آزمایشگاه از دستگاه Fluorometer - QFX - DeNovix برای فلوریمتری استفاده میشود.


جزئیات پروتکل ها:
 
 
MitoPT Assay