کشت سلولی
به مطالعه بر روی میکرواگانیسم‌ها، سلول‌ها یا مولکول‌های بیولوژی در خارج از چارچوب بیولوژی طبیعی خود، مطالعات in vitro گفته می‌شود. استخراج، کشت و شناسایی سلول‌های موجودات پرسلولی، اجزای درون سلولی (مانند میتوکندری و ریبوزوم‌ها)، عصاره سلول یا درون سلولی، مولکول‌های خالص شده (مانند پروتئین‌ها، DNA و RNA) و تولید صنعتی آنتی‌بیوتیک‌ها و محصولات دارویی همگی نمونه‌هایی از مطالعات in vitro هستند. مطالعات in vitro امکان بررسی‌های اختصاصی برای یک گونه را به صورت ساده فراهم می‌کند و اطلاعات زیادی از جزئیات آن به ما می‌دهد که این اطلاعات جزئی می‌تواند برای مطالعه موجود کامل نیز مورد استفاده قرار گیرد. موجودات زنده از سیستم‌های عملکردی بسیار پیچیده‌ای تشکلیل شده‌اند و حداقل دارای ده‌ها هزار ژن، مولکول پروتئینی، مولکول‌هایRNA ، ترکیبات آلی کوچک  و یون‌های غیر آلی هستند که در سیستم‌های اندامی محصور در غشا قرار دارند. وجود این پیچیدگی‌ها، شناسایی برهمکنش‌ها و عملکرد زیستی هر جزء را سخت می‌کند. آزمایشات in vitro باعث ساده‌سازی سیستم در حال مطالعه می‌شود. در نتیجه محققان می‌توانند بر تعداد کمتری از اجزاء تمرکز کنند. از دیگر مزایای روش‌های درون‌کشتگاهی این است که می‌توانیم از سلول‌های انسانی به این منظور استفاده کنیم و آزمایشات صرفا محدود به سلول‌های حیوانی نمی‌شود.  در این آزمایشگاه امکان اجرای پروژه های کشت سلولی برای انواع سلولها، آنالیزهای مختلف سنجش viability،  MTT assay، جداسازی فراکسیونهای مختلف سلولی، مداخلات دارویی، مهار کننده ها، و تصویر برداری میکروسکوپی فلورسنت و اینورت وجود دارد.


جزئیات پروتکل ها:
 
 
 
Cell Culture Basics—Thawing Cells
 
Cell Culture Medium Preparation
 
Cell Culture Procedure - CDU
 
Thawing, Passaging and Freezing Cells (Biology 513 - Animal Tissue Culture)

نمونه های انجام شده:
 
Astrocyte
Atcc