همکاران
team-1

دکتر پوران کریمی

مدیر عامل

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی با گرایش پروتئومیکس - پژوهشگر

team-2

سارا سلیمی موحد

رئیس هیأت مدیره

بیوتکنولوژی
 

team-3

دکتر محمدرضا سلیمی موحد

نائب رئیس هیأت مدیره

دندانپزشک
 

team-4

امیررضا سلیمی موحد

عضو هیأت مدیره

پزشکی
 

team-1

الناز محمد علیزاده

کارمند

کارشناس ارشد بیوشیمی
پژوهشگر

team-2

فروغ جنانی فرد

کارمند

کارشناس ارشد بیوشیمی
پژوهشگر