در دسترس قرار دادن مقالات مشتریان
با توجه به درخواست مشتریان جهت معرفی منابعی که آزمایشگاه سارا در مراحل اجرای آن پروژه دخیل بوده از همکارانی که مایل به سایت شدن مقالاتشان توسط دیگر پژوهشگران هستند دعوت میشود که یک نسخه ی pdf از مقاله را همراه رضایتنامه از طرف کلیه ی نویسندگان با امضا به آدرس ایمیل  آزمایشگاه info@sara-co.com ارسال فرمایند تا در سایت آزمایشگاه در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.