خدمات بیوشیمیایی برای نمونه های انسانی و حیوانی با تعرفه ی دولتی در آزمایشگاه سارا
به اطلاع میرساند که در این ازمایشگاه خدمات بیوشیمیایی برای نمونه های انسانی و حیوانی  با تعرفه ی دولتی انجام میپذیرد.