تغییر ساعت کاری آزمایشگاه
ساعت کاری آزمایشگاه روزهای شنبه تا چهارشنبه (ساعت 8 تا 16:45) میباشد.